Storm och längtan. Det är skedet av traineeperioden vi befinner oss i för närvarande. Vi har lärt oss mycket och vår kunskap ska nu komma till användning för att bidra till att hitta nya vägar, bryta traditionella arbetssätt och göra skillnad. Sturm und Drang avlöser alltså upplysningen (”alla människor är kapabla att tänka själva”), ett skede som lärt oss att bygga förståelse för den kommunala världen och att kritiskt reflektera över vår omgivning och de sammanhang vi befinner oss i. I den kommunala världen handlar det ofta om att röra sig framåt i sidled. Gradvisa och långsiktiga i stället för radikala förändringar.  Vad händer konkret?

Bostäder för alla?

Det finns 751 000 ungdomar i åldern 20 -27 år i Sverige. 248 000 saknar kontrakt eller har ingen egen bostad (Källa: Hyresgästföreningen 2011).

Att uppnå balans på bostadsutbudet är en av utmaningarna för det framtida bostadsbyggandet och därmed i mitt kommande arbete med att ta fram ett reviderat bostadsförsörjningsprogram för Ängelholm. Uppgiften är att sätta tänderna i kommunens framtida bostadsförsörjning med kikarsiktet inställt på 2016. Kommunen har en rad verktyg för att påverka och driva på den lokala bostadsutvecklingen.  I dessa ingår exempelvis det kommunala planmonopolet som förutsättning, översiktsplaneringen och en god planberedskap med snabba processer.  Viktigt i mitt arbete blir även omvärldsbevakning, en analys av läget på bostadsmarknaden samt att ta fram underlag om behov och efterfrågan på kort och längre sikt. Bra bostäder och en god bebyggd miljö är grundförutsättningar för att skapa attraktivitet och livskvalité för invånare.  Av stor betydelse är även att bostadsförsörjningsprogrammet utöver ekonomiska aspekter också svarar mot sociala och miljömässiga för att styra mot en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

En ny svensk standard

Vad betyder det att ligga i framkant? Hur gör vi för att driva fram en positiv utveckling? Hur undviker vi fällan att enbart förvalta? I höstas beviljades Ängelholm statligt stöd för ett pilotprojekt kring hållbarhetscertifiering av stadsdelar i mindre kommuner. Syftet är att testa både nya idéer och den senaste kunskapen från forskning och liknande projekt inom hållbar stadsutveckling och på så sätt inspirera andra kommuner som delar samma utmaningar. Helt avgörande är deltagande av och samverkan mellan både offentliga och privata aktörer.  Min uppgift blir att ta fram en metod, exempelvis en checklista, som kan fungera just här och som bidrar till ett effektivare och mer strukturerat arbete med hållbarhetsaspekterna.

Han i Helsingör. På studiebesök med kollegorna från Helsingborgs stad.

Han i Helsingör. På studiebesök med kollegorna från Helsingborgs stad.

Och på det mänskliga planet?

Det finns minst tre av oss. Den vi vill vara, den vi är och den andra ser. Erfarenheten av att byta arbetsplats har väckt en del tankar kring hur jag fungerar i olika sammanhang och konstellationer.  Vem man är i ett rum är beroende av vem som är i rummet, sägs det. Och vårt agerande i detta rum bestäms till stor del av våra personliga preferenser gällande graden av introversion respektive extroversion. Det kan låta banalt och starkt förenklande först, men som författaren Linus Jonkman (Ängelholmare) säger: Är det inte bättre att stoppa människor i lite mindre, men fler fack än att stoppa alla i samma? Självklart har vi alla väldigt individuella personligheter och egenskaper, dock kan det underlätta att vara medveten om att det finns vissa personliga drag som skiljer oss åt och därmed leder till att vi har olika behov vad gäller arbetssätt, kommunikation och socialt umgänge. Därför är det viktigt att tänka på hur man kan använda sig av kommunikation (inte minst i förhandlingar och projektarbeten) och hur man kan skapa en arbetsmiljö och ett ledarskap som passar båda preferenserna i ett samhälle där extroversion är normen (med öppna kontorslandskap och ”utåtriktade, spontana och verbala” ledare som kan hålla flera bollar i luften).

För övrigt ska jag därför tipsa om ovan nämnda bok (Introvert av Linus Jonkman) som gjort mig mer medveten om hur vi påverkas av den friktion som uppstår i motsättningarna mellan introversion och extroversion, både i det privata och i yrkeslivet; Ligger jag mer på den extroverta eller den introverta delen av skalan? Hur kan jag hantera personer med andra karaktärsdrag? Nyttig läsning för alla, oavsett personlig läggning.

Falk Jandt

Samhällsplanerare/ Trainee

Ängelholms kommun och Helsingborgs stad