Under ungefär ett års tid har vi traineer genomfört ett omfattande arbete för att undersöka hur kommuner kan arbeta i syfte att bli en attraktiv arbetsgivare för unga i framtiden.  Insamlingen av material till denna strategi har skett under våren genom de skolbesök vi gjort runt om i de tio kommunerna i Skåne Nordväst. På så vis har vi fått lyssna till många högstadieungdomar när det berättar om synen på sitt framtida yrkesliv samt deras kunskaper och tankar om kommunala jobb. Genom vårt arbete hoppas vi att vi på sikt kommer minska avståndet mellan dagens unga och den kommunala sektorn som potentiell framtida arbetgivare. Under sommaren har vårt insamlade material analyserats och nu vässar vi våra pennor för att strategin på ett så tydligt sätt som möjligt ska presentera det åtgärdsförslag som vår undersökning har resulterat i. I november kommer vi att presentera strategin i sin helhet.

Det är med anledning av traineeprogrammets projektarbete som jag fort uppmärksammar den debattartikel som Maria Stockhaus och Ingela Gardner Sundström, från Sveriges kommuner och landsting (SKL) skrev i Helsingborgs dagblad för några dagar sedan. Artikeln ger praktiska råd hur den svenska skolan bör arbeta framöver för att locka fler studenter till läraryrket, en av de största yrkeskategorierna inom kommunal sektor. Sammanfattningsvis identifierar Stockhaus och Sundström följande framgångsfaktorer:

  • Skapa bättre karriärmöjligheter för lärare
  • Ge bra lärare bra lön
  • Stärk ledarskapet
  • Skapa bra arbetsmiljö och mindre stress
  • Utveckla lärarutbildningen
  • Öka statusen genom bättre resultat
  • Ersätt ensamarbete med team work
  • Tala väl om skolan!

När vi traineer har träffat unga skolelever runt om i Skåne har just läraryrket blivit ett ämne för diskussion vid flera tillfällen. Läraryrket är ett av de yrken inom kommunalsektor som barn och unga möter tidigt i livet, och på så vis också får en naturlig anknytning till. När läraryrket har diskuterats runt om i klassrummen, såväl som andra yrken inom offentlig och privat sektor, har ungdomarna beskrivit de egenskaper som de själva anser viktiga i förhållande till det framtida arbetslivet. Vikten av samarbete, en rättvis lön, karriärmöjligheter, samt en god arbetsmiljö har ofta kommit på tal och det glädjer mig att ungdomarnas syn i mångt och mycket är så lik de faktorer som SKL presenterar.

Utifrån mitt arbete som organisationsutvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen i Ängelholm möter jag också dagligen den utveckling som sker inom utbildningsväsendet i syfte att öka läraryrkets attraktivitet. Det gör mig glad och motiverad när jag inser att vi i Sverige både på statlig och kommunal nivå, och inte minst utifrån ett medborgarperspektiv, i mångt och mycket delar samma uppfattning gällande lärareyrkets betydelse. Jag kommer följa den fortsatta debatten om läraryrket med spänning, och naturligtvis tala väl om skolan. I skolan lär vi ju barn att läsa. Det ska vi vara stolta över.

foto: www.engelholm.se

 

Läs SKL:s debattartikel i sin helhet: http://hd.se/ledare/2012/07/24/atta-punkter-for-fler-bra-larare/

Läs om traineeprogrammets projektarbete: http://traineeprogrammet.se/kommunen-den-sjalvklara-arbetsgivaren-for-unga/

// Elin, traineeprogrammet Skåne Nordväst