De närmaste decennierna kommer arbetsmarknaden att förändras genom stora pensionsavgångar.

Som i ett led att säkerställa de nordvästskånska kommunernas rekryteringsbehov fick vi i traineegrupp 6 i uppdrag av Skåne Nordvästs kommunchefer att driva ett projekt vars syfte är att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunerna inser vikten av att tidigt skapa en relation med framtidens medarbetare, därför är projektets målgrupp högstadieelever.

Sedan vi fick uppdraget för nästan sju månader sedan har jag och mina tio traineekollegor genomfört två omvärldsanalyser för att karlägga hur denna fråga är arbetad med i och utanför Skåne Nordväst.

Sedan drygt en månad tillbaka har vi gått över från att tänka på våra kammare till att vara ute och mingla med framtiden, personifierade av skolungdomar i åldern 13-15 år. För att skapa en dialog med framtidens kompetenta medarbetare genomför vi workshops där skolungdomarna ger oss inblick i deras syn på framtiden, arbetsgivare, arbetsmarknaden samt kommunen som välfärdsleverantör och potentiell arbetsgivare. Målet är att besöka en högstadieskola per kommun i Skåne Nordväst. 

Utan att föregå det analysarbete som ska genomföras efter samtliga workshops kan vi redan ana en del tendenser. Skolungdomarna har förväntningar på framtida arbetsgivare och krav som arbetsgivaren måste leva upp till för att betraktas som attraktiv. Tiden då en guldklocka efter 25 års anställning var tillräckligt för att säkerställa rekryterings- och kompetensbehov är förbi. Nu är det snarare möjligheten till livslång utveckling i ett brett perspektiv som måste erbjudas för att en arbetsgivare ska uppfattas som attraktiv.

 

Genom dialogen med skolungdomarna som medborgare och potentiella framtida medarbetare har vi kunnat dela med oss av vår bild av kommunens verksamhet och kommunen som arbetsgivare. Närvaron ute i skolorna kan därför betraktas som en metod för att skapa strategin samtidigt som det är del av samma strategi. När vi som representanter för kommunal sektor är närvarande där framtidens arbetskraft befinner sig skapar kommunen som arbetsgivare en relation med framtidens arbetskraft något vi alla är övertygade enbart kan vara till gagn i arbetet med att trygga de kompetenta medarbetare som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina åtaganden.

Så här nästan halvvägs genom den planerade dialogen med skolungdomar är jag förväntansfull inför resterande workshops och vad som kommer att framkomma ur analysarbetet som vi planerar att genomföra i sommar. Men vad jag redan vet är att vi genom vårt tillvägagångssätt bryter ny mark och att skolungdomarna är positiva till att vi som representanter för framtida arbetsgivare vill ta del av vad de tycker och tänker på deras nuvarande arbetsplats, högstadieskolan.

//Niklas