Det finns en del föreställningar om kommunen som organisation och arbetsgivare som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Vi har under våra workshops i skolor runt om i Skåne nordväst träffat elever som har lite eller ingen kännedom om kommunal verksamhet och många gånger är det en negativ bild de har av kommunen. Detta är nog ingen enskild företeelse för Skåne nordväst utan det är säkerligen vanligt förekommande i hela landet, även bland den äldre befolkningen. Jag anser att det är en skymf för det valda demokratiska systemet att stora delar av befolkningen inte känner till systemets uppbyggnad, vilket i förlängningen innebär att individen inte känner till vilka skyldigheter och rättigheter de har i samhället. Jag ska försöka bringa klarhet i vem kommunen är och vad kommunen gör i detta inlägg. Det blir dock en kort version, det finns mer att läsa om kommunal verksamhet än vad som skrivs i detta inlägg.

Begreppet kommun har två olika betydelser:

 1. Kommunen som geografisk plats där invånare bor, företag, organisationer och verksamheter bedrivs.
 2. Kommunen som verksamhet, arbetsgivare och tillhandahållare av service och tjänster till invånare som bor i kommunen.

Varför kommunalt självstyre?

I Sverige finns idag 290 kommuner. Uppdraget för kommunerna är generellt sedan 1862 att sköta sina ”inre gemensamma angelägenheter” och utveckla och förvalta ett väl fungerande samhälle på lokal och regional nivå, med medborgarinflytande och ansvarsutkrävande av valda företrädare. Lokal självstyrelse skapar förutsättningar för demokrati och förankring genom delaktighet och ansvar för samhällets utveckling. Den kommunala självstyrelsen innebär friheten att själva kunna fatta beslut under eget ansvar för att utveckla ett väl fungerande samhälle och för att ta till vara på och hushålla de gemensamma resurserna. De förtroendevaldas närhet till den kommunala verkligheten ger möjlighet till överblick. Genom kommunal självstyrelse kan medborgarna själva vara med att styra hur gemensamma lokala intressen ska tas tillvara, vilket sker genom valda representanter i kommunala nämnder, utskott eller fullmäktige. Det är fullmäktige som beslutar nivån på skatten som kommuninvånarna ska betala.

Kommunens lagstadgade uppgifter?

Det finns olika lagar som styr den kommunala verksamheten men det övergripanden lagen är kommunallagen. Det är en så kallad ramlag, vilket innebär att det finns utrymme för tolkningar för hur lagen ska förstås för att vara flexibel och kunna anpassas till efter skiftande omständigheter.

Enligt lagen har kommunen ansvar för:

 • Social omsorg, såsom äldreomsorg och sociala biståndsfrågor
 • Skolgång för barn och ungdom
 • Vatten och avlopp
 • Lokal och regional trafik (tillsammans med andra aktörer)
 • Civilförsvar
 • Plan- och byggfrågor
 • Räddningstjänst
 • Miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • Bostadspolitik
 • Fritid, idrott, kultur, ungdom
 • Renhållning och avfallshantering

Det finns en del annan verksamhet som kan bedrivas på frivillig grund, till exempel:

 • Fritidsverksamhet
 • Kulturverksamhet (bortsett från biblioteken)
 • Bostäder
 • Energi

Det är en verksamhet som kräver bred kompetens vilket enligt mig gör det till en spännande arbetsplats. Utmaningen arbetet innebär att förhålla sig till de lagar och föreskrifter som styr verksamheten samtidigt med vetskapen om att det är skattepengar som bedriver verksamheten är otrolig. Verksamheten bevakas ständigt av media och befolkningen, vilket är en del av att vara en offentlig aktör. En av mina upplevelser efter att ha arbetat nästan ett år inom kommun är att verksamheten inte anstränger sig tillräckligt för att berätta om allt det positiva som kommunen faktiskt gör utan det är snarare den negativa publiciteten som styr bilden av kommunens verksamhet. Det kan även förklaras genom att goda nyheter inte alltid har lika stort nyhetsvärde som dåliga nyheter.

Detta var kort om den kommunala verksamheten, som sagt finns det mycket mer att läsa. Kommunen ställs inför många utmaningar i framtiden och en av dem är att förbättra bilden av verksamheten bland invånarna samt öka kunskapen om verksamheten.

/Negin